Pancakes

Pancakes
 Image courtesy of Apolonia at FreeDigitalPhotos.net